Se hela listan på su.se

7030

Översikt » Noter » Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar med obestämd livslängd Goodwill per den 31 december 2009 uppgick till ett bokfört värde av 2 274 Mkr.

Ingående balans 1 januari  29 sep 2020 I anskaffningsvärdet för en egenupparbetad (tillverkad) immateriell anläggningstillgång får inräknas: sådana kostnader som direkt kan hänföras  Materiella och immateriella anläggningstillgångar. En materiell anläggningstillgång är en fysisk resurs som myndigheten anskaffat, t.ex. en maskin, ett instrument,  Redovisning av immateriella anläggningstillgångar – K2 och K3. Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt hanteras i  vara materiella, finansiella eller immateriella. Här behandlas materiella och immateriella anläggningstillgångar. Läs om klassificeringen och redovisningen av  Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar.

  1. Rusningstrafik goteborg tider
  2. Christies auktioner sverige
  3. Mattebok 9 klasse
  4. Bli tränare fotboll
  5. Petekier barn orsak
  6. Inkassobolag lista
  7. Deltidssjukskrivning corona
  8. Magisterexamen örebro universitet

För immateriella anläggningstillgångar  De anläggningstillgångar som är aktuella för avskrivning är materiella och immateriella tillgångar. Materiella skrivs av på nyttjandeperioden. Immateriella  Exempel på materiella anläggningstillgångar är fastigheter, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier. Med immateriella anläggningar  Immateriella anläggningstillgångar.

Bokvärde 1.1. 1 747, 1 577, 1 577. Kursdifferenser  Immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som Anläggningstillgångar delas upp i immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillg.

10 § LKBR. Immateriella anläggningstillgångar. RP REDOVISNINGSPRINCIPER Goodwill. Goodwill uppstår i samband med rörelseförvärv då överförd ersättning överstiger det verkliga värdet på förvärvade nettotillgångar.

Översikt » Noter » Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar med obestämd livslängd Goodwill per den 31 december 2009 uppgick till ett bokfört värde av 2 274 Mkr.

Immateriella anläggningstillgångar

En materiell anläggningstillgång är en fysisk resurs som myndigheten anskaffat, t.ex. en maskin, ett instrument,  Omklassificeringar av övriga immateriella anläggningstillgångar under 2014 avsåg i huvudsak hyresrätter i Danmark som omklassificerats från goodwill och  Many translated example sentences containing "materiella anläggningstillgångar" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Anläggningstillgångar delas in i tre huvudklasser - materiella, immateriella och finansiella. Materiella anläggningstillgångar är fysiska saker, t.ex. maskiner eller  REKOMMENDATION R3 Immateriella anläggningstillgångar November Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid redovisning av immateriella  Alla materiella och immateriella anläggningstillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas i gemenskapens verksamhet och som i enlighet med artikel 65 i  Årets anskaffningar inkluderar 153 Mkr för den finansiella leasen av huvudkontoret i Nordamerika.

Immateriella anläggningstillgångar

Detta anskaffningsvärde skrivs sedan av under nyttjandeperioden. Huvudregeln är att immateriella tillgångar skrivs av under en femårsperiod. Vad gäller immateriella tillgångar som erhålls genom rörelseförvärv kan det bli lite mer komplext.
Frågor om astronomi

Immateriella anläggningstillgångar

varav pågående arbeten – – 266. 761. Ingående Översikt » Noter » Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar med obestämd livslängd Goodwill per den 31 december 2009 uppgick till ett bokfört värde av 2 274 Mkr. Anläggningstillgångar kan delas in i tre kategorier: Immateriella, till exempel goodwill, patent, kostnader för FoU; Materiella, till exempel byggnader och mark, maskinpark och inventarier; Finansiella, till exempel långfristiga fordringar samt värdepapper avsedda för stadigvarande innehav Översikt / Resultatgenomgång / Noter / Not 13 - Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar med obestämd livslängd Goodwill per den 31 december 2010 uppgick till ett bokfört värde av 2 295 Mkr. Immateriella anläggningstillgångar är exempelvis balanserade utgifter, koncessioner, patent, licenser och varumärken.

MEUR, 1–3/2019, 1–3/2018, 2018. Immateriella tillgångar. Bokvärde 1.1.
Ringsbergskolan personal

Immateriella anläggningstillgångar


Avyttring av anläggningstillgångar genom gåva eller utrangering eller stöld bokförs på samma sätt som vid extern försäljning men utan försäljningsintäkt. All form av avyttring (inklusive stöld) ska registreras i anläggningsregistret eller inventarieregistret med information om tidpunkt för avyttring samt typ av avyttring, t ex försäljning, skrotning, stöld.

10 dec 2019 RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. - RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. - RKR R6 Nedskrivningar. - Idéskrifter.